temporomandibular joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporomandibular joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporomandibular joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporomandibular joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporomandibular joint

    * kỹ thuật

    y học:

    khớp thái dương - hàm

Từ điển Anh Anh - Wordnet