teenager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teenager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teenager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teenager.

Từ điển Anh Việt

  • teenager

    Cách viết khác : teener

Từ điển Anh Anh - Wordnet