tammy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tammy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tammy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tammy.

Từ điển Anh Việt

 • tammy

  /'tæmi/

  * danh từ

  vải mặt rây

  lượt, sa

  (như) tam-o'-shanter

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tammy

  * kinh tế

  cái lọc thô

  lọc thô qua sàng

  sàng thô

  * kỹ thuật

  rây (vải)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tammy

  plain-woven (often glazed) fabric of wool or wool and cotton used especially formerly for linings and garments and curtains

  Similar:

  tam: a woolen cap of Scottish origin

  Synonyms: tam-o'-shanter