syneresis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syneresis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syneresis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syneresis.

Từ điển Anh Việt

 • syneresis

  /si'niərəsis/ (synaeresis) /si'niərəsis/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) hiện tượng hoà hợp nguyên âm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • syneresis

  * kỹ thuật

  sự đông đặc

  y học:

  thành hình cục máu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • syneresis

  the contraction of two vowels into a diphthong

  Synonyms: synaeresis

  the separation of liquid from a gel that is caused by contraction (as in cheese making)

  Synonyms: synaeresis