syneresis syncarpous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syneresis syncarpous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syneresis syncarpous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syneresis syncarpous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syneresis syncarpous

    * kinh tế

    sự đông đặc