symmetry of a relation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symmetry of a relation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symmetry of a relation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symmetry of a relation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • symmetry of a relation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tính đối xứng của một quan hệ