swede car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swede car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swede car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swede car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swede car

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xe mở hông