suprarenal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suprarenal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suprarenal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suprarenal.

Từ điển Anh Việt

  • suprarenal

    /'sju:prə'ri:nl/

    * tính từ

    (giải phẫu) trên thận