supplemental restraint system (srs) airbag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supplemental restraint system (srs) airbag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supplemental restraint system (srs) airbag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supplemental restraint system (srs) airbag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supplemental restraint system (srs) airbag

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hệ thống túi khí bổ sung