supplemental enhancement information (sei) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supplemental enhancement information (sei) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supplemental enhancement information (sei) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supplemental enhancement information (sei).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supplemental enhancement information (sei)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thông tin nâng cao phụ