superheating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superheating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superheating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superheating.

Từ điển Anh Việt

 • superheating

  * danh từ

  sự nung tăng nhiệt; sự tăng nhiệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • superheating

  * kinh tế

  sự phồn thịnh quá mức

  thị trường quá nóng

  * kỹ thuật

  sự nung quá nhiệt

  sự quá nhiệt

  điện lạnh:

  sự (gia nhiệt) quá nhiệt

  sự làm quá nhiệt