superheating coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superheating coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superheating coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superheating coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • superheating coil

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cuộn dây nung quá nhiệt