superheating cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superheating cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superheating cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superheating cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • superheating cycle

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chu trình quá nhiệt