sumo wrestler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sumo wrestler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sumo wrestler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sumo wrestler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sumo wrestler

    a wrestler who participates in sumo (a Japanese form of wrestling)

    sumo wrestlers are large heavy men

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).