submit an offer for (to) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

submit an offer for (to) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm submit an offer for (to) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của submit an offer for (to).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • submit an offer for (to)

    * kinh tế

    đưa ra giá chào hàng