strobe light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strobe light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strobe light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strobe light.

Từ điển Anh Việt

 • strobe light

  * danh từ

  ánh sáng nhấp nháy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strobe light

  * kỹ thuật

  ánh sáng chọn

  ánh sáng hoạt nghiệm

  đèn cân lửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strobe light

  Similar:

  stroboscope: scientific instrument that provides a flashing light synchronized with the periodic movement of an object; can make moving object appear stationary

  Synonyms: strobe