strobe-pulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strobe-pulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strobe-pulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strobe-pulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strobe-pulse

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    xung máy hoạt nghiệm