stizostedion vitreum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stizostedion vitreum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stizostedion vitreum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stizostedion vitreum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).