stereometric (al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereometric (al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereometric (al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereometric (al).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stereometric (al)

    * kỹ thuật

    hình học không gian