stereometrical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereometrical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereometrical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereometrical.

Từ điển Anh Việt

  • stereometrical

    /,stiəriə'metrik/ (stereometrical) /,stiəriə'metrikəl/

    * tính từ

    (thuộc) hình học không gian