stereometric(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereometric(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereometric(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereometric(al).

Từ điển Anh Việt

  • stereometric(al)

    (hình học) (thuộc) hình học không gian