stereoisomer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereoisomer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereoisomer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereoisomer.

Từ điển Anh Việt

  • stereoisomer

    /,stiəriou'aisəmə/

    * danh từ

    (hoá học) chất đồng phân lập thể