stereoisomeric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereoisomeric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereoisomeric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereoisomeric.

Từ điển Anh Việt

  • stereoisomeric

    * tính từ

    thuộc chất đồng phân lập thể