stereoisomerizm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereoisomerizm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereoisomerizm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereoisomerizm.

Từ điển Anh Việt

  • stereoisomerizm

    * danh từ

    tính đồng phân lập thể