starlike mapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starlike mapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starlike mapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starlike mapping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starlike mapping

    * kỹ thuật

    ánh xạ hình sao