starlike domain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starlike domain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starlike domain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starlike domain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starlike domain

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    miền giống hình sao