standstill agreement on wage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standstill agreement on wage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standstill agreement on wage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standstill agreement on wage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standstill agreement on wage

    * kinh tế

    thỏa ước hoãn những cuộc đàm phán mới về tiền lương

    thỏa ước hoãn tăng lương