standstill agreement on wage increases nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standstill agreement on wage increases nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standstill agreement on wage increases giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standstill agreement on wage increases.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standstill agreement on wage increases

    * kinh tế

    thỏa ước hoãn những cuộc đàm phán mới về tiền lương

    thỏa ước hoãn tăng lương