sprue cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprue cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprue cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprue cup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sprue cup

    * kỹ thuật

    miệng rót