spile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spile.

Từ điển Anh Việt

 • spile

  /spail/

  * danh từ

  nút thùng rượu

  ống máng (cắm vào cây để lấy nhựa)

  cọc gỗ, cừ

  * ngoại động từ

  bịt, nút (lỗ thùng)

  cắm ống máng (vào cây); cắm vòi (vào thùng)

  lấy (rượu...) ra bằng vòi

  cắm cọc, cắm cừ

  đục lỗ (thùng rượu...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spile

  Similar:

  pile: a column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure

  Synonyms: piling, stilt

  bung: a plug used to close a hole in a barrel or flask