specific period employee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

specific period employee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm specific period employee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của specific period employee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • specific period employee

    * kinh tế

    nhân viên dự khuyết