specific gibbs function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

specific gibbs function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm specific gibbs function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của specific gibbs function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • specific gibbs function

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hàm Gibbs riêng