specific consumption tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

specific consumption tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm specific consumption tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của specific consumption tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • specific consumption tax

    * kinh tế

    thuế tiêu dùng đặc biệt