specialized mutual fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

specialized mutual fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm specialized mutual fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của specialized mutual fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • specialized mutual fund

    * kinh tế

    quỹ tương tế chuyên hóa