someone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

someone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm someone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của someone.

Từ điển Anh Việt

  • someone

    /'sʌmwʌn/

    * đại từ

    một người nào đó, có người ((cũng) somebody)

Từ điển Anh Anh - Wordnet