somebody nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

somebody nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm somebody giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của somebody.

Từ điển Anh Việt

 • somebody

  /'sʌmbədi/

  * đại từ

  một người nào đó, có người ((cũng) someone)

  somebody told me so: có người nói với tôi như vậy

  (số nhiều somebodies) ông này ông nọ

  he thinks he's somebody: nó tưởng nó là ông này ông nọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet