sociology of region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sociology of region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sociology of region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sociology of region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sociology of region

    * kinh tế

    xã hội học khu vực