sociology department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sociology department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sociology department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sociology department.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sociology department

    the academic department responsible for teaching and research in sociology

    Synonyms: department of sociology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).