sociology of knowledge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sociology of knowledge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sociology of knowledge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sociology of knowledge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sociology of knowledge

    * kinh tế

    xã hội học tri thức