slowly varying voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slowly varying voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slowly varying voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slowly varying voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slowly varying voltage

    * kỹ thuật

    điện:

    điện áp thay đổi chậm