site diversity techniques nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

site diversity techniques nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm site diversity techniques giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của site diversity techniques.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • site diversity techniques

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kỹ thuật đa dạng vị trí

    kỹ thuật phong phú vị trí