sheepskin coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sheepskin coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sheepskin coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sheepskin coat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sheepskin coat

    a coat made of sheepskin

    Synonyms: afghan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).