shammy leather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shammy leather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shammy leather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shammy leather.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shammy leather

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    da thuộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet