sewage setting efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sewage setting efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sewage setting efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sewage setting efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sewage setting efficiency

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu suất lắng của nước thải