sewage purification plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sewage purification plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sewage purification plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sewage purification plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sewage purification plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm làm trong nước thải