serviceable hermetic compressor unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serviceable hermetic compressor unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serviceable hermetic compressor unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serviceable hermetic compressor unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serviceable hermetic compressor unit

    * kỹ thuật

    tổ máy nén nửa kín