serranid fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serranid fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serranid fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serranid fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serranid fish

    marine food sport fishes mainly of warm coastal waters

    Synonyms: serranid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).