sensing phial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensing phial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensing phial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensing phial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensing phial

    * kỹ thuật

    bầu cảm

    đầu cảm nhiệt