selia turcica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selia turcica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selia turcica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selia turcica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selia turcica

    * kỹ thuật

    y học:

    hố yên, chỗ lõm trên thân xương bướm bao bọc tuyến yên