self-steering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-steering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-steering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-steering.

Từ điển Anh Việt

  • self-steering

    * tính từ

    tự lái